Copyright © 2003 - 2008  |    All rights reserved by PSTB ®   
 

    

 cele PSTB  
   

   autyzm --- zespół Aspergera --- zaburzenia rozwoju --- wczesna interwencja --- diagnozy --- szkolenia

  Nasza Misja


Misją Stowarzyszenia jest wielokierunkowa profesjonalna pomoc osobom niepełnosprawnym z dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz ich rodzinom. Priorytety działalności statutowej Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej stanowią:

 • inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami emocjonalnymi i intelektualnymi oraz dla ich rodzin, w zakresie związanym z poprawą zdrowia i adaptacji w społeczeństwie,
 • podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy o ideach i zasadach terapii behawioralnej, poprzez działalność szkoleniową, publikacje, organizację seminariów i konferencji,
 • aktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z tymi osobami, w tym przez wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych,
 • merytoryczna i doradcza opieka nad terapeutami, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Spośród dotychczasowych przedsięwzięć i osiągnięć PSTB na szczególną uwagę zasługują:

 • uzyskanie statusu członka afiliowanego Association for Behavior Analysis International- Międzynarodowego Stowarzyszenia Analizy Behawioralnej
 • inicjowanie wraz z Fundacją Barbary Piaseckiej - Johnson powstawania na terenie różnych miast Polski ośrodków terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
 • organizowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Dziecko i dorosła osoba z autyzmem- jak można im efektywnie pomóc?" (Kraków, 20-21.10.2006r.)
 • współorganizowanie Pierwszej Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Terapii Behawioralnej Osób z Autyzmem (Gdańsk, 7-9.06.2002r.)
 • Organizowanie (od 2008 r.) cyklu Ogólnopolskich Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego „Czas na dialog!”; dotychczas odbyły się 3 konferencje, w których każdorazowo uczestniczyło około 500 nauczycieli z terenu całego kraju
 • prowadzenie Ambulatorium Terapii Behawioralnej- w ramach jego działalności odbywają się konsultacje diagnostyczne, instruktażowe i terapeutyczne dzieci z zaburzeniami rozwojowymi; z opieki i prowadzenia programów domowych skorzystało już przeszło 800 rodzin z terenu całego kraju
 • prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej (ZIK)- w ramach którego oferowana jest krótkotrwała i intensywna pomoc osobom z zaburzeniami rozwojowymi znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach  życiowych (np. ograniczony dostęp do edukacji, prezentuje trudne zachowania lub ma trudna sytuację życiową)
 • stworzenie i koordynowanie(od 2001 r.)  rozbudowaną ofertą systemu szkoleń pogłębiających znajomość problematyki zaburzeń rozwojowych oraz stosowania terapii; szacujemy, że w ostatnich 5 latach z naszej oferty szkoleń korzysta corocznie średnio 700 osób na rok.
 • Stworzenie we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologii Behawioralnej systemu potwierdzania  i weryfikacji kompetencji zawodowych terapeutów behawioralnych
 • wydawanie periodyku informacyjnego „Krok za krokiem”, w którym publikowane są artykuły m.in. światowej sławy specjalistów w dziedzinie nauczania osób autystycznych
 • współpraca z kilkunastoma krajowymi ośrodkami i organizacjami (m.in. w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Częstochowie, Sandomierzu, Warszawie, Chorzowie), których najogólniej pojmowaną misją działalności jest zapewnienie efektywnej rewalidacji osobom autystycznym
 • opieka merytoryczna nad kadrą kilku krajowych placówek, w których realizowana jest edukacja osób autystycznych w oparciu o techniki behawioralne
 • prowadzenie ogólnodostępnego Punktu Poradniczo- Prawnego oraz bezpłatnej infolinii

 

 
        
    

             
          
     
                                                                                strona główna  |  o nas  | kontakt